感古四首-感古四首原文|翻译赏析|带拼音注释译文

首页 > 诗词2020-11-22 16:04:03

感古四首原文

天生圣明君,必资忠贤臣。舜禹竭股肱,共佐尧为君。
四载成地理,七政齐天文。阶下蓂荚生,琴上南风薰。
轮转夏殷周,时复犹一人。秦汉事谗巧,魏晋忘机钧。
猜忌相翦灭,尔来迷恩亲。以愚保其身,不觉身沉沦。
以智理其国,遂为国之贼。苟图容一身,万事良可恻。
可怜万乘君,聪明受沉惑。忠良伏草莽,无因施羽翼。
日月异又蚀,天地晦如墨。既亢而后求,异哉龙之德。
人生何所贵,所贵有终始。昨日盈尺璧,今朝尽瑕弃。
苍蝇点垂棘,巧舌成锦绮。箕子为之奴,比干谏而死。
仲尼鲁司寇,出走为群婢。假如屈原醒,其奈一国醉。
一国醉号呶,一人行清高。便欲激颓波,此事真徒劳。
上山逢猛虎,入海逢巨鳌。王者苟不死,腰下鱼鳞刀。
东海波连天,三度成桑田。高岸高于屋,斯须变溪谷。
天地犹尚然,人情难久全。夜半白刃仇,旦来金石坚。
萧绶既解坼,陈印亦弃捐。竭节遇刀割,输忠遭祸缠。
不予衾之眠,信予衾之穿。镜明不自照,膏润徒自煎。
抱剑长太息,泪堕秋风前。
古来不患寡,所患患不均。单醪投长河,三军尽沉沦。
今人异古人,结托唯亲宾。毁坼维鹊巢,不行鳲鸠仁。
鄙吝不识分,有心占阳春。鸾鹤日已疏,燕雀日已亲。
小物无大志,安测栖松筠。恩眷多弃故,物情尚逐新。
瓦砾暂拂拭,光掩连城珍。唇吻恣谈铄,黄金同灰尘。
苏秦北游赵,张禄西入秦。既变嫂叔节,仍摈华阳君。
万世金石交,一饷如浮云。骨肉且不顾,何况长羁贫。
君莫以富贵,轻忽他年少,听我暂话会稽朱太守。
正受冻饿时,索得人家贵傲妇。读书书史未润身,
负薪辛苦胝生肘。谓言琴与瑟,糟糠结长久。
不分杀人羽翮成,临临冲天妇嫌丑。□□□□□□□。
其奈一朝太守振羽仪,乡关昼行衣锦衣。哀哉旧妇何眉目,
新婿随行向天哭。寸心金石徒尔为,杯水庭沙空自覆。
乃知愚妇人,妒忌阴毒心。唯救眼底事,不思日月深。
等闲取羞死,岂如甘布衾。

感古四首拼音版tiān shēng shèng míng jun1 ,bì zī zhōng xián chén 。shùn yǔ jié gǔ gōng ,gòng zuǒ yáo wéi jun1 。

天生圣明君,必资忠贤臣。舜禹竭股肱,共佐尧为君。

sì zǎi chéng dì lǐ ,qī zhèng qí tiān wén 。jiē xià mì jiá shēng ,qín shàng nán fēng xūn 。

四载成地理,七政齐天文。阶下蓂荚生,琴上南风薰。

lún zhuǎn xià yīn zhōu ,shí fù yóu yī rén 。qín hàn shì chán qiǎo ,wèi jìn wàng jī jun1 。

轮转夏殷周,时复犹一人。秦汉事谗巧,魏晋忘机钧。

cāi jì xiàng jiǎn miè ,ěr lái mí ēn qīn 。yǐ yú bǎo qí shēn ,bú jiào shēn chén lún 。

猜忌相翦灭,尔来迷恩亲。以愚保其身,不觉身沉沦。

yǐ zhì lǐ qí guó ,suí wéi guó zhī zéi 。gǒu tú róng yī shēn ,wàn shì liáng kě cè 。

以智理其国,遂为国之贼。苟图容一身,万事良可恻。

kě lián wàn chéng jun1 ,cōng míng shòu chén huò 。zhōng liáng fú cǎo mǎng ,wú yīn shī yǔ yì 。

可怜万乘君,聪明受沉惑。忠良伏草莽,无因施羽翼。

rì yuè yì yòu shí ,tiān dì huì rú mò 。jì kàng ér hòu qiú ,yì zāi lóng zhī dé 。

日月异又蚀,天地晦如墨。既亢而后求,异哉龙之德。

rén shēng hé suǒ guì ,suǒ guì yǒu zhōng shǐ 。zuó rì yíng chǐ bì ,jīn cháo jìn xiá qì 。

人生何所贵,所贵有终始。昨日盈尺璧,今朝尽瑕弃。

cāng yíng diǎn chuí jí ,qiǎo shé chéng jǐn qǐ 。jī zǐ wéi zhī nú ,bǐ gàn jiàn ér sǐ 。

苍蝇点垂棘,巧舌成锦绮。箕子为之奴,比干谏而死。

zhòng ní lǔ sī kòu ,chū zǒu wéi qún bì 。jiǎ rú qū yuán xǐng ,qí nài yī guó zuì 。

仲尼鲁司寇,出走为群婢。假如屈原醒,其奈一国醉。

yī guó zuì hào náo ,yī rén háng qīng gāo 。biàn yù jī tuí bō ,cǐ shì zhēn tú láo 。

一国醉号呶,一人行清高。便欲激颓波,此事真徒劳。

shàng shān féng měng hǔ ,rù hǎi féng jù áo 。wáng zhě gǒu bú sǐ ,yāo xià yú lín dāo 。

上山逢猛虎,入海逢巨鳌。王者苟不死,腰下鱼鳞刀。

dōng hǎi bō lián tiān ,sān dù chéng sāng tián 。gāo àn gāo yú wū ,sī xū biàn xī gǔ 。

东海波连天,三度成桑田。高岸高于屋,斯须变溪谷。

tiān dì yóu shàng rán ,rén qíng nán jiǔ quán 。yè bàn bái rèn chóu ,dàn lái jīn shí jiān 。

天地犹尚然,人情难久全。夜半白刃仇,旦来金石坚。

xiāo shòu jì jiě chè ,chén yìn yì qì juān 。jié jiē yù dāo gē ,shū zhōng zāo huò chán 。

萧绶既解坼,陈印亦弃捐。竭节遇刀割,输忠遭祸缠。

bú yǔ qīn zhī mián ,xìn yǔ qīn zhī chuān 。jìng míng bú zì zhào ,gāo rùn tú zì jiān 。

不予衾之眠,信予衾之穿。镜明不自照,膏润徒自煎。

bào jiàn zhǎng tài xī ,lèi duò qiū fēng qián 。

抱剑长太息,泪堕秋风前。

gǔ lái bú huàn guǎ ,suǒ huàn huàn bú jun1 。dān láo tóu zhǎng hé ,sān jun1 jìn chén lún 。

古来不患寡,所患患不均。单醪投长河,三军尽沉沦。

jīn rén yì gǔ rén ,jié tuō wéi qīn bīn 。huǐ chè wéi què cháo ,bú háng shī jiū rén 。

今人异古人,结托唯亲宾。毁坼维鹊巢,不行鳲鸠仁。

bǐ lìn bú shí fèn ,yǒu xīn zhàn yáng chūn 。luán hè rì yǐ shū ,yàn què rì yǐ qīn 。

鄙吝不识分,有心占阳春。鸾鹤日已疏,燕雀日已亲。

xiǎo wù wú dà zhì ,ān cè qī sōng jun1 。ēn juàn duō qì gù ,wù qíng shàng zhú xīn 。

小物无大志,安测栖松筠。恩眷多弃故,物情尚逐新。

wǎ lì zàn fú shì ,guāng yǎn lián chéng zhēn 。chún wěn zì tán shuò ,huáng jīn tóng huī chén 。

瓦砾暂拂拭,光掩连城珍。唇吻恣谈铄,黄金同灰尘。

sū qín běi yóu zhào ,zhāng lù xī rù qín 。jì biàn sǎo shū jiē ,réng bìn huá yáng jun1 。

苏秦北游赵,张禄西入秦。既变嫂叔节,仍摈华阳君。

wàn shì jīn shí jiāo ,yī xiǎng rú fú yún 。gǔ ròu qiě bú gù ,hé kuàng zhǎng jī pín 。

万世金石交,一饷如浮云。骨肉且不顾,何况长羁贫。

jun1 mò yǐ fù guì ,qīng hū tā nián shǎo ,tīng wǒ zàn huà huì jī zhū tài shǒu 。

君莫以富贵,轻忽他年少,听我暂话会稽朱太守。

zhèng shòu dòng è shí ,suǒ dé rén jiā guì ào fù 。dú shū shū shǐ wèi rùn shēn ,

正受冻饿时,索得人家贵傲妇。读书书史未润身,

fù xīn xīn kǔ zhī shēng zhǒu 。wèi yán qín yǔ sè ,zāo kāng jié zhǎng jiǔ 。

负薪辛苦胝生肘。谓言琴与瑟,糟糠结长久。

bú fèn shā rén yǔ hé chéng ,lín lín chōng tiān fù xián chǒu 。□□□□□□□。

不分杀人羽翮成,临临冲天妇嫌丑。□□□□□□□。

qí nài yī cháo tài shǒu zhèn yǔ yí ,xiāng guān zhòu háng yī jǐn yī 。āi zāi jiù fù hé méi mù ,

其奈一朝太守振羽仪,乡关昼行衣锦衣。哀哉旧妇何眉目,

xīn xù suí háng xiàng tiān kū 。cùn xīn jīn shí tú ěr wéi ,bēi shuǐ tíng shā kōng zì fù 。

新婿随行向天哭。寸心金石徒尔为,杯水庭沙空自覆。

nǎi zhī yú fù rén ,dù jì yīn dú xīn 。wéi jiù yǎn dǐ shì ,bú sī rì yuè shēn 。

乃知愚妇人,妒忌阴毒心。唯救眼底事,不思日月深。

děng xián qǔ xiū sǐ ,qǐ rú gān bù qīn 。

等闲取羞死,岂如甘布衾。


感古四首作者卢仝简介卢仝(775?─835),自号玉川子,范阳人。甘露之变时遇害。诗风奇特,在当时极名声。对后世怪僻一路影响较大。

诗词推荐:

山 中

游兖部逢孔君自卫来,欣然相遇若旧

蜀王入大慈寺听讲(天复三年作)

江上蚊子

再得华侍御书,闻巴中卧病(一作疾)